Doel van het internetplatform TALKIN

VOOR DE BEËDIGD TOLKEN

Met dit internetplatform kunnen beëdigd tolken hun beschikbaarheden kenbaar maken aan diensten die gebruik maken van beëdigd tolken (Justitie, politie…). M.a.w. het internetplatform helpt de beëdigd tolken om hun tijd te organiseren en aan te geven wanneer ze al dan niet kunnen werken. De beëdigd tolken geven in het internetplatform de volgende gegevens aan:

 • Wie ze zijn (talen, woonplaats, contactgegevens,…) en

 • Wanneer ze beschikbaar zijn.

.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

VOOR POLITIE / JUSTITIE

De diensten die een beëdigd tolk zoeken, kunnen via het internetplatform TALKIN een beëdigd tolk zoeken/vinden aan de hand van zoekopdrachten waarin de volgende gegevens over de (beschikbare) beëdigd tolken verschijnen: beschikbaarheid, taal en locatie.

KENMERKEN VAN HET INTERPLATFORM TALKIN

Het internetplatform is beschikbaar in twee talen (Nederlands en Frans).

Elk beëdigd tolk die in het nationaal register van beëdigd vertalers/tolken ingeschreven is, kan van het internetplatform TALKIN gebruik maken, op voorwaarde dat hij een aanvaardingsprocedure doorloopt.*
De beëdigd tolk maakt zijn profiel (grotendeels) zelf aan: telefoonnummer, beschikbaarheid, commentaar…* 
Een aantal gegevens van het profiel van de beëdigd tolk ligt echter vast.
De beëdigd tolk aanvaardt dat zijn beschikbaarheden zichtbaar kunnen zijn voor de 'afnemer' (politie, Justitie).
Het volledige overzicht van de beschikbaarheden is echter zichtbaar voor de beëdigd tolk zelf die de beschikbaarheden ingevoerd heeft.
Het internetplatform TALKIN maakt geen gebruik van de gegevens van de beëdigd tolk die een profiel op TALKIN heeft aangemaakt, behalve voor het beheer in strikte zin van het internetplatform. 
De beëdigd tolk is volledig verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn beschikbaarheden. 
De privacy van de beëdigd tolken wordt beschermd.
Alle gegevens in TAKIN zijn beveiligd. 

De 'afnemer' (politie, Justitie…) beschikt enkel over de zoekfunctie en kan geen gegevens van de beëdigd tolk veranderen.
De privacy van de beëdigd tolken wordt beschermd. 
Het adres van de beëdigd tolk verschijnt niet in de zoekopdrachten, enkel de afstand tussen de postcode van de woonplaats van de tolk en de postcode van de plaats waar de tolk zijn opdracht moet uitvoeren.

* De administrator van het internetplatform TALKIN controleert bij de FOD Justitie, directie ROJ of de tolk beëdigd is voor de talen die hij in zijn profiel heeft aangegeven. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van het internetplatform TALKIN

Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van het internetplatform TALKIN. Door het installeren van het internetplatform TALKIN gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de erin vervatte privacy policy. Het internetplatform TALKIN wordt uitgegeven door de vzw Lextra Lingua (maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven).

 

Intellectuele eigendom

De vzw Lextra Lingua verleent de gebruikers hierbij een niet-exclusieve en herroepbare licentie om het internetplatform TALKIN te gebruiken voor hun persoonlijke, niet-commerciële gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten op het internetplatform TALKIN en haar inhoud, waaronder software, afbeeldingen en databanken, zijn en blijven de eigendom van de vzw Lextra Lingua. De gebruiker mag het internetplatform TALKIN niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins aanpassen.

 

De gebruiker van het internetplatform TALKIN die op het internetplatform TALKIN een profiel aanmaakt, verbindt er zich toe enkel getrouwe gegevens in te brengen, gegevens die overeenkomen met de situatie van die gebruiker op dat ogenblik. De gebruiker van het internetplatform TALKIN die op het internetplatform TALKIN een profiel aanmaakt, voert daarbij een aantal gegevens in die ook in het nationale register voor vertalers/tolken voorkomen; de gebruiker verbindt er zich toe dat die vermelde gegevens altijd overeenkomen met de overeenkomstige gegevens in het nationale register voor vertalers/tolken.

Nationale register voor vertalers/tolken (Wet van 10 april 2014 - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken)

 

Wijziging van  het internetplatform TALKIN  en de gebruiksvoorwaarden en beëindiging van de gebruiksrechten op  het internetplatform TALKIN 

De vzw Lextra Lingua kan op elk ogenblik nieuwe versies van het internetplatform TALKIN uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. De vzw Lextra Lingua kan deze gebruiksvoorwaarden veranderen mits een eenvoudige kennisgeving. Indien de gebruiker niet instemt met de wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden, dan eindigt het gebruiksrecht van de gebruiker op Talkin en dient de gebruiker het gebruik van het internetplatform TALKIN te staken. De vzw Lextra Lingua kan het gebruiksrecht van de gebruiker van het internetplatform TALKIN op elk moment beëindigen met een eenvoudige kennisgeving. In dat geval wordt de licentie beëindigd en moet de gebruiker elk gebruik van het internetplatform TALKIN staken.

 

Privacy

De vzw Lextra Lingua verwerkt uw persoonsgegevens om het gebruik van de webapplicatie (Talkin) mogelijk te maken. De  vzw Lextra Lingua/Talkin zal nooit gegevens aan derden doorgeven. De gegevens van beschikbare tolken worden enkel verstrekt aan medewerkers van politie en Justitie die zich voorafgaandelijk op de Talkin-applicatie hebben geregistreerd. De gebruiker heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken,  te verbeteren en te wissen.  Die gebruiker doet dat door in te loggen op zijn/haar profiel. Een verwijderd profiel gaat onherroepelijk verloren. Vragen of klachten kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: privacy@talkin.be. De klager die geen bevredigend antwoord krijgt, kan zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) .  

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel de vzw Lextra Lingua een redelijke zorg heeft besteed aan de aanmaak van het internetplatform TALKIN, garandeert de vzw Lextra Lingua niet dat het internetplatform TALKIN zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, noch dat de informatie die erdoor bekomen wordt volledig, juist en up-to-date is. De vzw Lextra Lingua wijst er met aandrang op dat de informatie verkregen via het internetplatform TALKIN voor evolutie vatbaar is en raden de gebruiker aan om de toepasselijkheid, de volledigheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie steeds te controleren. Voor zover de wet het toelaat, zal de vzw Lextra Lingua in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of indirect veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van het internetplatform TALKIN en in het bijzonder van de informatie die zich erin bevindt of die erdoor verkregen wordt. Het internetplatform TALKIN kan hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. De links naar sites en informatiebronnen van derden worden ter informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld en impliceren geen goedkeuring, ondersteuning van of aansluiting van de vzw Lextra Lingua bij deze sites en bronnen. De vzw Lextra Lingua controleert deze sites en informatiebronnen van derden en hun inhoud niet en bieden geen enkele waarborg en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan. De aansprakelijkheid van de vzw Lextra Lingua is in elk geval, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot de vervanging of reparatie van het internetplatform TALKIN.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven (België).

 

Lextra Lingua vzw

Contactpersoon

E-mail: info@talkin.be -  info@lextra-lingua.be

Telefoon: +32477512481

ttp://www.lextra-lingua.be  Lextra Lingua vzw

  Ondernemingsnummer: 0847.409.024
  Begindatum: 6 juli 2012
  Maatschappelijke Naam: Lextra Lingua, vereniging van en voor beëdigd vertalers en beëdigd tolken, benaming in het Nederlands, sinds 11 juli 2014
  Afkorting: Lextra-Lingua Benaming in het Nederlands, sinds 11 juli 2014
  Adres van de maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 675 3010 Leuven sinds 24 mei 2013
  Telefoonnummer: +32468594080
  E-mailadres: info@lextra-lingua.be
  Webadres: http://www.lextra-lingua.be/
  Type onderneming: Rechtspersoon
  Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk sinds 6 juli 2012
  Aantal vestigingseenheden (VE): 1

  ABONNEMENTSVOORWAARDEN

  JAARABONNEMENT 
  (geldt enkel voor tolken)


  JAARABONNEMENT 
  - LEDEN: €50 (leden van Lextra Lingua vzw en de BKVT) *
  - NIET-LEDEN: €75 (administratiekosten voor niet-leden) *
  (geen btw vereist)
  * We bezorgen u een attest voor uw belastingaangifte


  Rekeningnummer: BE799730 7453 4733
  Mededeling: "Talkin
  2021 "
                                                                                TUTORIALS                                                                          
  VOORSTELLING

       https://www.youtube.com/watch?v=FCfgO_DBsWE 

  PROFIEL AANMAKEN / VORDERENDE OVERHEID
       https://www.youtube.com/watch?v=KUWI_tDOrIg

  PROFIEL AANMAKEN / TOLKEN

      https://www.youtube.com/watch?v=1LdVERjiEgI

  BESCHIKBAARHEDEN INGEVEN

      https://www.youtube.com/watch?v=FGkdgJ6UIoo

  PROFIEL WIJZIGEN / VORDERENDE OVERHEID
      https://www.youtube.com/watch?v=RHA9RHICMlw

  PROFIEL WIJZIGEN / TOLKEN
      https://www.youtube.com/watch?v=O3tGWbx8-Uk

  Odoo image and text block

  Tricks & tips


  MOET IK BESCHIKBAARHEDEN INGEVEN?                  

  MOET IK ONBESCHIKBAARHEDEN INGEVEN?                  

  U geeft een beschikbaarheid in:

  Uw naam verschijnt in de zoekresultaten van bijvoorbeeld een politieagent.

  U geeft geen beschikbaarheid in:

  Uw naam verschijnt NIET in de zoekresultaten van bijvoorbeeld een politieagent.


   

  MOET IK ONBESCHIKBAARHEDEN INGEVEN?                  

  HOE GEBRUIK IK HET SCHERM "COMMENTAAR"?

  Als u een beschikbaarheid invoert, verschijnt automatisch het scherm “Beschikbaarheid aanpassen”. Daarin kunt u een opmerking invullen. Wat u in dat scherm invult, verschijnt in de zoekresultaten. Enkele tips.

  Wees zo specifiek  mogelijk. Met de opmerking "Beschikbaar" weet de politieagent niet hoe laat u beschikbaar bent. Beter is bijvoorbeeld: “Beschikbaar van 9 – 18u”.


  Specificeer uw werkelijke beschikbaarheid. Zeggen dat u beschikbaar bent wanneer u niet beschikbaar bent, helpt niemand.    

  MISSION STATEMENT


  Waarom heeft Lextra Lingua vzw TALKIN opgezet?


  Wij, beëdigd tolken, zijn voor opdrachten grotendeels afhankelijk van politie en Justitie. We worden enkel opgeroepen wanneer zij ons nodig hebben. En soms worden we opgeroepen wanneer we helemaal niet beschikbaar zijn. Dat is het uitgangspunt van TALKIN: hoe kunnen we er voor zorgen dat we enerzijds geen opportuniteiten verloren zien gaan, maar dat we anderzijds niet opgeroepen worden wanneer het ons niet past. M.a.w.: door zelf onze beschikbaarheden te bepalen en te beheren, hebben we beter greep op wanneer we al dan niet willen werken. En hoeveel we verdienen.
  Vijf jaar lang hebben we gezocht, getest...
  Het resultaat is TALKIN, het interactieve internetplatform: beëdigd tolken kunnen hun beschikbaarheden ingeven en veranderen waar en wanneer ze willen. Op hun pc, laptop, tablet en gsm. Aan de hand daarvan kunnen politie en gerecht de tolken vinden die ze nodig hebben.
  Daarnaast wil TALKIN gemotiveerde beginnende beëdigd tolken een duwtje in de rug geven en hen meer kans geven om opgeroepen te worden.
  TALKIN staat open voor alle tolken, ongeacht of ze lid zijn vzw Lextra Lingua of niet, voor zover ze beëdigd zijn of als beëdigd tolk kunnen werken. 
  TALKIN wil ook voorkomen dat beëdigd vertalers die geen tolkwerk doen, ten onrechte opgeroepen worden.

   

  Waarom vraagt Lextra Lingua vzw abonnementsgeld voor TALKIN?


  Lextra Lingua vzw is geen commerciële onderneming, maar een vereniging die de belangen van beëdigd tolken en vertalers verdedigt. TALKIN past in dat kader. TALKIN is evenmin een commerciële onderneming, maar een ondersteuning van de beëdigd tolken.
  Een platform ontwikkelen, beheren en up-to-date houden kost echter wel geld. Daartoe dient het abonnementsgeld. Dat abonnementsgeld is bewust laag gehouden zodat alle beëdigd tolken TALKIN kunnen gebruiken. Één jaar TALKIN kost nauwelijks één uur tolken.
  Één JAAR TALKIN = één UUR tolken.

  En wat als er geld over is nadat alle kosten betaald zijn? Lextra Lingua vzw wil die eventuele gelden gebruiken om bijvoorbeeld permanente vorming te organiseren die voor de beëdigd tolken én vertalers toegankelijk zijn. Op die manier wil Lextra Lingua vzw de competenties en het professionalisme van de beëdigd tolken en vertalers versterken.   MISSION
  STATEMENT